Hastalıklar ve Gunce..


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Cmt, 26 Eyl 2020 ]
Toplam 158 ziyaret
76 benzersiz ziyaretçi

evdehastabakimi » YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUN GETİRDİĞİ HAKLAR
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır, 5510 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği de 28 Ağustos 2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

.

ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA ÖZÜRLÜ OLANA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

1- 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyen ve halen devlet memuru olanlara en az 5400 gün (15 yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Bu durumda olanların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) kurumları kanalıyla müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Ancak çalışmaya başladıktan sonra, sağlık kurulu raporlarının ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Yine bu durumda olanlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) kurumları kanalı müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

EMNİYET VE ASKERİYEDE ÇALIŞANA FAKÜLTE SÜRESİNİ BORÇLANMA İMKANI

2- 2008 yılı Ekim ayı başında Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında kamu görevlisi/devlet memuru olarak çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılacak, bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenecektir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar dâhilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılacaktır.

Bu durumda olanların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ((Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaatları gerekmektedir.

TAZMİNAT ALAMAYAN BELEDİYE BAŞKANINA TAZMİNAT İMKANI

3-2008 yılı Ekim ayı başından önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olan ve halen Emekli Sandığı, SSK ya da Bağ-Kur'dan aylık almakta olanlardan 5434 sayılı Kanuna göre makam ve temsil veya görev tazminatı almayan ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını veya 15 hizmet yılları olmakla birlikte 61 yaşını doldurmuş olanlardan;

- SSK ya da Bağ-Kur'dan aylık almakta olanların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına,

- Emekli Sandığından aylık almakta olanların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

müracaatları gerekmektedir. Müracaatlarında belediye başkanlığı görevlerine seçimle geldiklerini, görevli oldukları süreyi gösteren ilgili birimden alınacak olan belge ile temsil ya da görev tazminatının ödenmesine yönelik olmak üzere kamu kesiminde görev almadıklarını taahhüt eden belgeyi de ibraz etmeleri gerektiği kanun düzenlemesinden anlaşılmaktadır.

- Yukarıda belirtilen yaş şartlarını yerine getirmeyenlerin bu şartları taşıdıklarında yine aynı şekilde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- 2008 yılı Ekim ayı başından önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan ölenlerin hak sahiplerinin de aynı şekilde müracaatları gerekmektedir.

-. 2008 yılı Ekim ayı başından önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan; malûllük aylığı almakta olanlar ile malûllük aylığına hak kazanacaklara yukarıda yer alan yaş şartı aranmaksızın söz konusu tazminatlar ödeneceğinden, bu durumda olanların da aynı şekilde müracaatları gerekmektedir.BORÇLANMA VEYA İHYA İLE MAAŞA HAK KAZANMA İMKANI


4-Kamu görevlilerinin-Devlet memurlarının borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlikte 5510 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ((Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaat etmeleri halinde, paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine aylık bağlanacak, ancak emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler emeklilik ikramiyesinde nazara alınmayacaktır.

DUL EŞ VE ÇOCUKLARA MAAŞ İMKANI


5-2008 yılı Ekim ayı başından önce ölen, ancak hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olmadığı için aylık alma hakkı olmayan dul eş ve çocuklara aylık bağlanabilmesi 5510 sayılı Kanunla 5 yıla düşürüldüğünden, hizmet süresi 5 yıldan fazla iken ölenlerin hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaatları gerekmektedir. Ancak bu şekilde bağlanacak aylıkların hesabı 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, ödenmesinin de 5510 sayılı Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerine göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, hizmetleri toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş olanların hak sahipleri tarafından ihya edilmesi, yine aynı şekilde askerlik borçlanması yapmak suretiyle 5 yılını tamamlamaları halinde de aylık bağlanması mümkün görülmektedir.MEMURİYETTEN ATILANA BORÇLANMA İMKANI

6- Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren altı ay içerisinde da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaatları gerekmektedir. Bu borçlanmada görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri, görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılacaktır. Ayrıca borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenebilecektir.

3713'3 GÖRE MAAŞ ALANLARDAN ÇALIŞANLARAVAZİFE MALULLÜĞÜ MAAŞINI ALMA İMKANI

7- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle aylık almakta olanlardan (er ve erbaşlar dahil) devlet memuru olarak çalışmaları nedeniyle vazife malullüğü aylıklarını, eğitim öğretim yardımlarını, tütün ikramiyelerini alamayanların, 5510 sayılı Kanun gereği bu aylıklarını ve diğer yardımları da almaları sağlandığından, bu durumda olanların hali hazırda ödenmeyen vazife malullüğü aylıklarının ödenmesi yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaatlarında fayda görmekteyiz.

AYLIKTAN ÇIKAN KIZ ÇOCUĞUNA 24 KAT TUTARDA EVLENME İKRAMİYESİ

8-2008 yılı Ekim ayı başından sonra evlenmeleri nedeniyle aylıktan çıkan kız çocuklarına almakta oldukları yetim aylığının 24 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödeneceğinden, bu durumda olanların bir dilekçe ile evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneği ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar Ankara) müracaatları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VEYA YAŞLILILIK AYLIĞI ALANLARIN VARİSLERİNE CENAZE ÖDENEĞİ

9- Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenecektir.

Bu ödenek, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilecektir.

Cenaze ödeneğinin bunlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenecektir.

Ancak, ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca cenaze ödeneği ödenmeyecektir.

BAŞVURU GEREKMEYEN DURUMLAR

1- Halen 5434 sayılı Kanuna göre aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile vergi iadesi yerine geçen ek ödemeyi almakta olanların bu ödemeleri, ödeme şartlarını muhafaza ettikleri sürece devam edecektir. Bu durumda olanların herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur.

2- Hizmet süresi 5 ilâ 10 yıl arasında iken vefat eden devlet memurlarından dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, aylık ve diğer ödemeleri, 5510 sayılı Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki şartları haiz oldukları müddetçe devam edilecektir. Bu şartlar Kanunun 34 üncü, Yönetmeliğin 64 ve 65 inci maddelerinde yer almış bulunmaktadır. Bu durumda olanların herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur.

3- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis talebinde bulunacaklar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur.

4- 5510 sayılı Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başı itibarıyla kamu görevlisi/devlet memuru kapsamına alınanlar, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup yeniden kamu görevlisi/devlet memuru olarak çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından, bu durumda olanların herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur. 


Bu sayfaya henüz yorum yazılmadı.

Editör Bilgileri

Toplum Sağlığı Görevlisi

TOPLUM SAĞLIĞI GÖREVLİSİ


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi